خدمات چاپ تیشرت

خدمات چاپ تیشرت در نگاه گرافیک

خدمات چاپ تیشرت ، وقتی می خواهیم چاپ تیشرت با چاپ سیلک انجام بدهیم باید از وسایلی که می خواهیم
از آن استفاده کنیم اطلاع کامل داشته باشیم.
از آنجایی که چاپ رنگرزی موضعی است نقش چاپ سیلک شده باید دارای مرز مشخصی باشد.
جهت کسب خطوط مرزی مشخص نمی توان رنگینه را به صورت محلول و یا تعلیق رنگ روی پارچه آورد.
بنابراین لازم است که محلول و یا تعلیق رنگینه را غلیط کرد تا بدین وسیله از سیاست محلول و یا تعلیق کاسته شده
و از پخش رنگینه به خارج از خطوط مرزی طرح جلوگیری کرد.

خدمات چاپ تیشرت در بیشتر روش های چاپ روی تیشرت رنگینه توسط خمیر چاپ به سطح پارچه انتقال می یابد
و بخش اصلی خمیر چاپ را غلظت دهنده تشکیل می دهد.
خمیر چاپ سیلک هم چنین علاوه بر رنگینه حاوی مواد کمکی فرعی در چاپ دومرحله ای
و مواد کمکی اصلی در چاپ یک مرحله ای است.

خدمات چاپ سیلک

خدمات چاپ تیشرت مناسب بهتر است از مواد ویسکوزیته خمیر چاپ
که مخصوص چاپ تیشرت است استفاده کنیم
عمل کرد این خمیر به این شکل است که جریان چاپ را ازدو نقطه نظر مقدار خمیر انتقالی
و پخش شدن در سطح و داخل ساختار  چاپ سیلک پارچه اهمیت فراوان دارد.
خمیرهای غلیط به آهستگی جریان می یابد
و به عنوان مثال در سرعت بالای ماشین چاپ غلتکی که وقت کمی جهت انتقال مقدار
خمیر لازم از غلتک چاپ به پارچه وجود دارد.

به علت کم بودن مفدار خمیر انتقالی برای  خدمات چاپ تیشرت سیلک ممکن است فقط نقاط
برجسته سطح پارچه با خمیر چاپ روی تیشرت پوشش داده شود
و به .غلتک چاپ تیشرت با چاپ سیلک افزایش مدت زمان تماس پارچه
با غلتک چاپ مقدار خمیر انتقالی به سطح پارچه را افزایش می می دهد.
بنابراین حد بالایی ویسکوزیته خمیر چاپ توسط درجه صاف بودن سطح پارچه
و شرایط دیگر خدمات چاپ تیشرت ماین می شود.

لازم به ذکر است که بعد از اتمام چاپ و تثبیت رنگینه باید غلظت دهنده در حد امکان در مرحله شستشو از پارچه زدوده شود.
از این رو ویسکوزیته ی زیاد خمیر نه تنها قیمت تمام شده کالا می افزاید
بلکه شستشو نهایی را هم مشکل تر ساخته و بر مشکلات محیط زیستی پساب می افزاید.

خدمات چاپ سیلک تیشرت

حد پایینی ویسکوزیته که پخش خمیر تحت تاثیر آن قرار دارد
علاوه بر فاکتور های دیگر مثل سرعت نوع چاپ پارچه و غیره بیشتر به ظرافت خطوط
مرزی مواضع چاپ روی تیشرت شده بستگی دارد.
از آن جایی که نخ و در نتیجه پارچه مجمئعه ای از الیاف است
و فضای بین الیاف مخصوصا در مواضعی که الیاف بصورت سه استوانه در مجاورت و به
موازات یکدیگر قرار گرفته باشد ابعاد خواص مویینه دارد.

مایعاتی که بطور کلی الیاف را تر می کند در اثر همین خاصیت مویینه در طول فضای بین الیاف کسیده می شوند
و این عدم کنترل روی جریان خمیر چاپ تیشرت که با رقیق تر شدن آن افزایش می یابد
از ظرافت خطوط مرزی چاپ لباس می کاهد و به این ترتیب درجه رقیق بودن خمیر محدود می شود.

همان طور که قبل گفته شد جهت داشتن کنترل کافی روی جریان خمیر چاپ
لازم است که خمیر از ویسکوزیته کافی برخوردار باشد
تا بخش شدن آن به خارج از مواضع چاپ تیشرت با چاپ سیلک محدود و قابل قبول باشد.
به هر حال از آنجایی که پخش شدن آن به خمیر در عمق پارچه مطلوب و در خارج از طرح نا مطلوب است
و هر دو با درجه رقت خمیررابطه مستقیم دارد.
ناچار باید در انتخاب ویسکوزیته به هر دو نکته توجه کرد.

ذکر این نکته ضروری است که نوع غلظت دهنده چاپ روی تیشرت علاوه بر خاصیت جریان خمیر
جذب رنگینه را هم با توجه به خواص فیزیکی و شیمیایی خود تحت تاثیر قرار می دهد.
در انتخاب غلظت دهنده علاوه بر ویسکوزیته برای  خدمات چاپ تیشرت با چاپ سیلک نکات زیر مهم است.

چاپ سیلک تیشرت

خمیر چاپ تیشرت باید از ثبات کافی برخوردار باشد.
به عنوان مثال غلظت دهنده های طبیعی توسط میکروارگانیزم های موجود در هوا فاسد می شوند.
چون غلظت دهنده غذا و محیط مناسبی برای رشد و تولید مثا آنهاست.
بهتر است بدنبد برای خدمات چاپ تیشرت معمولا در اثر فعالیت آنزیم ها طول ماکرومولوکول ها

غلطت دهنده کوتاه می شود که کاهش ویسکوزیته را به همراه دارد.
جهت جلو گیری  گرفتگی شابلون  سیلک واز فاسد شدن غلظت دهنده طبیعی می توان مواد محافظ یه آنها اضافه کرد .
غلظت دهنده های طبیعی ممکن است
همچنین به علت تشکیل پیوند بین مولکول های زنجیره ای به مرورزمان در آب نا محلول شوند.

سازگاری غلظت دهنده با رنگینه و مواد کمکی موجود در خمیر چاپ روی تیشرت از دیگر شرایط ثبات خمیر چاپ تیشرت است.
به عنوان مثال چنانچه رنگینه کاتیونی به یک غلظت دهنده انیونی اضافه شود.
کمپلکس های نا محلول تشکیل می شود که تغییر ویسکوزیته را به همراه خواهد داشت.

بهتر است بدنبد برای خدمات چاپ تیشرت همچنین ثبات خمیر در محیط های اسیدی و قلیای اهمیت فراوان دارد
به عنوان مثال غلظت دهنده سدیم آلجینات در محیط های شدیدا اسیدی ته نشین می شود.
به علاوه هیدرولیز مولوکول های زنجیر ای غلظت دهنده ممکن است بر اثر شرایط اسیدی و یا قلیایی شتاب پیدا کند
که رقیق شدن خمیر را باعث می شود.

چاپ تیشرت بچه گانه

غلطت دهنده بعد از خشک شدن  خدمات چاپ تیشرت به صورت یک فیلم الیاف
را به یکدیگر چسبانده و رنگینه را در خود نگه می دارد.
مقاومت این فیلم در مقابل نیروهای مکانیکی و غیره بین خشک کن و ماشین تثبیت
به چسبندگی و انعطاف پذیری آن بستگی دارد.
در صورت کافی نبودن این دو خاصیت در اثر نیروهای مکانیکی فیلم از لیف
جدا شده و یا آن که شسکته و خورد می شود
و رنگینه را با خود از سطح رنگ پلاستیزول شده جدا م می کند
که پیدایش نقاط سفید روی مواضع چاپ تیشرت بچهگانه شده را به همراه دارد.

غلظت دهنده های نوع پلیمر خطی در مقایسه با انواع پلیمر های
انشعابی در سطح الیاف بهتر جذب می شوند
و از چسبندگی بیشتر ی برخوردارند ولی پلیمر های طبیعی خطی
به علت پیوندهای هیدروژنی زیاد شکننده هستند.

اضافه کردن مواد نرم کننده و خشک نکردن کامل پارچه بعد از چاپ سیلک
به انعطاف پذیری فیلم غلظت دهنده کمک می کند.
وجود غلظت دهنده در خدمات چاپ سیلک به هر حال باعث سخت شدن زیر دست مواضع چاپ شده می شود
و بعد از تثبیت رنگینه شستشو موثر جهت زودودن آن و رنگینهایی که جذب نشده اند لازم است.
در مواردی که پارچه بعد از چاپ شسته نمی شود غلظت دهنده انتخاب شده باید نرم و انعطاف پذیر باشد
و حداقل مواد جامد را روی پارچه باقی بگذارد.

تکنیک های چاپ

 قبل از تثبیت رنگینه جذب الیاف نمی شود و باید تکنیک چاپ و یا در نهایت با توجه به شرایط خشک شدن جذب آن ناچیز است.
به هر حال جذب قسمت اعظم رنگینه در مرحله تثبیت صورت می گیرد.
به عنوان مثال در تثبیت به کمک بخار غلظت دهنده بر اثر معیار بخار
متورم شده و به حمام رنگرزی کوچکی تبدیل می شود
و مولکول های رنگینه از این حمام کوچک به داخل لیف متورم شده منتقل می شوند.

وجود رنگینه در خدمات چاپ تیشرت میل جذبی بین مولکول ها و غلظت دهنده مقدار
و سرعت انتقال رنگینه به داخل لیف را کاهش می دهد
و چنانچه رنگینه و غلظت دهنده بارهای یونی مشابه داشته باشند
سرعت انتقال و راندمان رنگی به علت وجود نیروی دافعه بین رنگینه و غلظت دهنده بالاتر خواهد بود.

به عنوان مثال وقتی چاپ تیشرت با خمیر حاوی غلظت دهنده آلجینات و رنگینه راکتیو
نیروی دافعه بین رنگینه و غلظت دهنده که هر دو بصورت آنیون هستند
راندمان بالای جذب رنگینه را باعث می شود.
همچین در صورت استفاده از غلظت دهنده هایی که مقدار کمی از ماده
جامد آنها ویسکوزیته کافی ایجاد می کند جذب رنگینه زیاد خواد بود.

چاپ تیشرت با چاپ سیلک
چاپ روی تیشرت

چون این غلظت دهنده ها تولید لایه ظریفی روی پارچه می کند
در نتیجه مقاومت فیزیکی کمتری در مقابل عبور و جذب رنگینه وجود خواهد داشت.
در مقابل غلظت دهنده هایی که مقدار زیادی از ماده جامد آها تولید ویسکوزیته کافی می کند
مقاومت فیزیکی زیادی را در مقابل عبور رنگینه از خود نشان می دهد.
تورم بیشتر غلظت دهنده در  خدمات چاپ تیشرت با چاپ سیلک در بخار هم بسرعت بیشتر جدذب رنگینه کمک می کند.

چاپ  ارزان

وقتی می خواهید چاپ تیشرت ارزان به روش چاپ سیلک را انجام دهید
باید تمامی مراحل تولید تا چاپ تیشرت را کاملا بدانید تا از ارزان ترین راه تولید خود را انجام دهید.
یکی دیگر از روش هایی که در رابطه با چاپ سیلک باید بدانید آماده سازی غلظت دهنده ها است
غلظت دهنده مختلف از نظر سهولت آماده سازی و شستشو بعد از تثبیت با یکدیگر تفاوت زیاد دارند
به عنوان مثال گرچه نشاسته های طبیعی ارزان قیمت هستند
بهتر است بدنبد برای خدمات چاپ سیلک ولی جهت آماده سازی آنها به مدت زمان طولانی و وسایل مخصوص احتیاج است .

به علاوه شستشو بعد از تثبیت و زدودن آنها از پارچه مشکل است.
برای آسان تر کردن آماده سازی و همچنین شستشو غلظت دهنده بعد از تثبیت
تغییرات فیزیکی و شیمیایی در نشاسته و پلیمرهای طبیعی دیگر داده می شود.
برای چاپ تیشرت با چاپ سیلک باید کمی سدیم آلجینات و یا مواد شکننده پیوند هیدروژنی
مثل اوره به نشاسته شستشو بعد از تثبیت را آسان تر می سازد.

چاپ تیشرت در تهران

وقتی می خواهید چاپ تیشرت با چاپ سیلک را اجرا نمایید باید از موادی که استفاده می کنید آگاهی کامل داشته باشید.
پلی ساکارید ها منشا اصلی غلظت دهنده های طبیعی هستند که در طبیعت به مقدار زیاد یافت می شوند.
پلی ساکارید ها می توانند هموپلیمر ویا کوپلیمر پاشند.
گروهای جانبی قطبی ممکن است همگی هیدروکسیل بوده مثل نشاسته سلولز و صمغ گوار و یا این که ممکن است
گروه های کربوکسیل را نیز به همراه داشته باشند.

در چاپ سیلک ارزان باید از موادی هم چون گروه های دیگر محلول در آب به ندرت یافت می شوند .
زنجیرهای انشعابی بر حلالیت ویسکوزیته و دیگر خواص غلظت دهنده اثر دارند.
پلیمرهای خطی و طویل با درصد کمی ماده جامد ویسکوزیته بالا تولید می کنند
و ویسکوزیته آنها با ازدیاد نیروی برشی کاهش می یابد.
وقتی برای خدمات چاپ تیشرت از پلیمیرهای انشعابی برای ویسکوزیته کافی در مقایسه با پلیمرهای خطی و طویل
به درصد بیشتری از ماده احتیاج دارند ولی در مقابل تغییرات نیروی برشی تغییرات کمتری را نشان می دهند.

 خدمات چاپ تیشرت
چاپ تیشرت با چاپ سیبک
چاپ روی تیشرت

منبع اصلی نشاسته سیب زمینی گندم ذرت و برنج است.نشاسته هموپلیمری از واحدهای گلوکز است.
واحد تکرار شونده در مولکول های زنجیره ای آلفاگلوکز می باشند.10 الی 20درصد نشاسته را آمیلوز تشکیل می دهد
یک پلی ساکارید خطی بوده و بخش بخش دیگر نشاسته آمیلوپکتین است
که محدود 80-90درصد نشاسته را شامل می شود.برای چاپ تیشرت در آمیلوپکتین بر خلاف آمیلوز دارای شاخه های بسیار است.

بهتر است بدنبد برای خدمات چاپ تیشرت از زنجیر اصلی آمیلوپکتین در فواصل نسبتا معینی زنجیرهایی
منشعب می شوند که آنها نیز به نوبه ی خود شاخه دارند.
در چاپ تیشرت با چاپ سیلک با توجه به حلالیت متفاوت آمیلوز و آمیلوپکتین می توان این دو را از یکدیگر جدا کرد.
آمیلوز در مقایسه آمیلوپکتین راحت تر تشکیل ژل می دهد
که جهت استفاده از نشاسته به عنوان غلظت دهنده برای خدمات چاپ تیشرت نا مطلوب است.

در حالی که زنجیرهای انشعابی آمیلوپکتین از تشکیل نظم و آرایش مولکولی که برای تشکیل ژل لازم است جلوگیری می کند.
نشاسته گندم در موارد محدودی به عنوان غلظت دهنده برای چاپ تیشرت به کار گرفته می شود
و نشاسته های دیگر استفاده نمی شوند.

چاپ آماده لباس

یکی از قابلیت ها کارگاه چاپ تیشرت ما امکان چاپ روی تیشرت یا لباس های آماده می باشد در این روش حتی یک عدد تیشرت یا لباس را هم می توانید برای چاپ سفارش بدهید ولی خب شاید از لحاظ هزینه مقرون بصرفه نباشد و در کل چاپ سیلک روی تیشرت بهتر است از ده عدد بیشتر باشد تا از لحاظ قیمت برای شما کمتر تمام شود.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 + یک =