چاپ روی پاکت کاغذی خدمتی دیگر از خدمات چاپ سیلک در نگاه گرافیک

چاپ روی پاکت کاغذی

چاپ روی پاکت کاغذی خدمتی دیگر از خدمات چاپ سیلک چاپ روی پاکت کاغذی خدمتی دیگر از خدمات چاپ سیلک در نگاه گرافیک می باشد که با چند روش این کار را انجام داد. اگر مقدار پاکت بیشتر از 5000عدد باشد بهتر است کار با چاپ افست انجام شود. چون افست از لحاظ هزینه برای […]