مزایای ساک تبلیغاتی

ساک تبلیغاتی می توان بیان نمود که ساک تبلیغاتی از منسوج نبافته تولید می گردد و سیستم دوخت آن نیز التراسونیک می باشد . در این سیستم برای تولید ساک تبلیغاتی از مرحله شروع چاپ تا بسته بندی نهایی آن به صورت سیستم تمام اتوماتیک انجام می شود در این روش برای چاپ بر روی […]